พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในรัชกาลที่ ๙

ในเดือนเมษายนนี้ เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้น “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒” โดยระหว่างวันที่ ๖ – ๒๓ เมษายน เป็นการจัดพระราชพิธีเบื้องต้น อันประกอบไปด้วย การเตรียมน้ำอภิเษกหรือน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะใช้ในพระราชพิธี การจารึกพระสุพรรณบัฏ (การจารึกพระปรมาภิไธยลงบนแผ่นทองคำ) ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกรหรือตราประจำพระองค์ในรัชกาลที่ ๑๐ จากนั้นจึงจะเข้าสู่พระราชพิธีเบื้องกลาง คือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระหว่างวันที่ ๒ – ๖ พฤษภาคม จากนั้นในเดือนตุลาคม ก็จะมีพระราชพิธีเบื้องปลาย คือ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ไปยังวัดอรุณราชวราราม

 

เมื่อมองย้อนกลับไปครั้งล่าสุดที่ประเทศไทยได้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกก็เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อ ๖๙ ปีที่แล้ว ที่เรียกว่า “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช และพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียร พ.ศ. ๒๔๙๓” โดยมีกำหนดการพระราชพิธีตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ และในนี้เอง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่า

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

ซึ่งวันที่ ๕ พฤษภาคม ก็ได้ถูกกำหนดให้เป็นเป็น วันฉัตรมงคล ในรัชกาลที่ ๙ หลังจากนั้นมาทุกปีจนกระทั่งถึง วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่เป็นวันฉัตรมงคล ในรัชกาลที่ ๙ ครั้งสุดท้าย

เพื่อร่วมระลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในรัชกาลที่ ๙ Typeไทย จึงเปิดให้คนไทยได้เก็บภาพปกนี้ไว้เป็นที่ระลึก โดยสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่