ข้อ 1/5

ข่าวร้าย
๑. เสียใจที่น้องมาเรียม (พะยูน) จากไป
๒. โกรธที่มีคนลอบเข้าไปยิงเสือดำในป่า
๓. รับไม่ได้กับการสร้างรีสอร์ทบุกรุกป่า
๔. ไม่พอใจกับการตัดไม้ทำลายป่า

ข้อ 2/5

ขยะ
๑. ทิ้งขยะในถังขยะเสมอ
๒. แยกประเภทขยะก่อนทิ้ง
๓. แยกขยะไปขายก่อนทิ้ง
๔. ลดการสร้างขยะให้มากที่สุด

ข้อ 3/5

เครื่องดื่ม
๑. งดใช้หลอดพลาสติก
๒. ใช้แก้วพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้
๓. ใช้แก้วที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
๔. ใช้แก้วหรือกระบอกน้ำส่วนตัว

ข้อ 4/5

ทำงาน
๑. ทุ่มเททำงาน ๒๔ ชั่วโมง
๒. ใหญ่มาจากไหนไม่สน ทำแต่สิ่งที่ถูกต้อง
๓. เต็มร้อยในเวลางาน
๔. ใช้สมองทำงาน คิดรอบด้าน

ข้อ 5/5

ป่าไม้
๑. ใช้กระดาษรีไซเคิล
๒. ร่วมกิจกรรมปลูกป่าทดแทน
๓. มอบเงินและสิ่งของช่วยผู้พิทักษ์ป่า
๔. ร่วมเป็นจิตอาสาดับไฟป่า